Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Transport z przerwą to wciąż jedna dostawa towarów

Transport z przerwą to wciąż jedna dostawa towarów

Anna Zapotoczny-Woźniak, 2018-12-04
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Anna Zapotoczny-Woźniak, konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC analizuje wyrok NSA dotyczący rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku zawieszenia transportu.

Należy zauważyć, że skoro w momencie rozpoczęcia wywozu towarów znany jest już jego ostateczny nabywca, co - uwzględniając treść umowy, z której wynika prawo odbiorcy do dysponowania towarem w sposób autonomiczny, bez konsultacji ze skarżącą - pozwala spojrzeć na opisaną we wniosku transakcję jako jedną, rozciągniętą w czasie WDT.


Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  21 września 2018 r., sygn.. I FSK 1500/16.


Sprawa dotyczyła polskiej spółki, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji wafli ryżowych. W ramach prowadzonej działalności spółka dokonuje dostaw wafli na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Dostawy towarów są realizowane w oparciu o umowę, zgodnie z którą spółka zobowiązała się do dostarczania towarów do magazynu ulokowanego na terytorium Belgii w taki sposób, by utrzymać w nim odpowiedni poziom towarów. Polska spółka jest odpowiedzialna za transport towarów z Polski do magazynu w Belgii. Przedmiotowy magazyn jest obsługiwany przez podmiot trzeci, niebędący stroną transakcji, który specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych. Towary są magazynowane w Belgii przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy i nie są poddawane podczas magazynowania żadnej obróbce, poza drobnymi usługami takimi jak: pakowanie, oklejanie i etykietowanie. Koszty magazynowania ponosi polska spółka.


Za pośrednictwem systemu informatycznego brytyjski odbiorca wysyła informację do spółki o zamiarze pobrania określonej ilości towarów, a następnie organizuje transport towarów z Belgii do Wielkiej Brytanii i obciąża tymi kosztami polską spółkę. Dodatkowo, belgijska firma logistyczna przekazuje polskiej spółce szczegółowe raporty, z których wynika, jakie towary i w jakim dniu zostały wywiezione z magazynu. Po otrzymaniu takiego komunikatu, polska spółka organizuje kolejny transport towarów do magazynu belgijskiego w celu utrzymania umówionego poziomu zapasów.


Polska spółka realizując dostawy gromadzi m.in. takie dokumenty jak: CMR potwierdzające wywóz towarów z Polski do Belgii, specyfikacje towarów, zamówienia odbiorcy, wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające dokonanie płatności przez odbiorcę, raporty belgijskiej spółki logistycznej o wydanych towarach, oświadczenia odbiorcy o pobraniu towarów. Dodatkowo, polska spółka posiada decyzję belgijskiego organu podatkowego, z której wprost wynika, że dokonywanie dostaw za pośrednictwem magazynu w Belgii nie powoduje po stronie spółki obowiązku rejestracji dla celów VAT w Belgii.


Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu potwierdzenia, że przedmiotowa transakcja, stanowi jedną dostawę, tj. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski do Wielkiej Brytanii (na rzecz brytyjskiego odbiorcy). Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.


Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (“WSA”), który podzielił ocenę organu podatkowego, który stwierdził, że prawo do rozporządzania towarami jak właściciel następuje dopiero w Belgii - w momencie poboru towaru z magazynu. Wobec tego, zdaniem WSA, polska spółka powinna zarejestrować się dla celów VAT w Belgii, by rozpoznać przesunięcie w ramach własnego przedsiębiorstwa z Polski do Belgii (tj. WDT z Polski do Belgii). Spółka nie zgadzając się z orzeczeniem sądu, wniosła skargę kasacyjną.


Naczelny Sąd Administracyjny (“NSA”) zgodził się ze stanowiskiem spółki uznając, że przedmiotową dostawę towarów, mimo jej dwuetapowego charakteru, należy uznać za jedną nieprzerwaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski do Wielkiej Brytanii. NSA wskazał, że istotnym dla sprawy jest fakt, że już momencie wywozu towarów z Polski znany jest jego skonkretyzowany odbiorca z Wielkiej Brytanii. Konsekwentnie, skoro towary nie zmieniają swych właściwości podczas krótkoterminowego magazynowania na terytorium Belgii to odmowa uznania takiej dostawy za jednolitą ma wyłącznie formalistyczny charakter, nieuwzględniający jej ekonomicznego sensu. NSA powołał się również na podobieństwo uproszczeń stosowanych przy wykorzystaniu magazynów typu call of stock oraz fakt, że podatkowe organy belgijskie wskazały na brak obowiązku rejestracji dla celów VAT Belgii.


Komentarz


Orzekając w sprawie, NSA słusznie skoncentrował się na ekonomicznym przebiegu transakcji, w konsekwencji czego bez cienia wątpliwości uznał, że w przedmiotowej sprawie złożenie towaru w magazynie na terytorium Belgii nie przerywa ciągłości dostawy wewnątrzwspólnotowej. Jak zauważył NSA, czasowe zatrzymanie towarów w innym państwie członkowskim nie może samo w sobie stanowić kluczowego argumentu przeciwko uznaniu transakcji za jednolitą. Konsekwentnie, w kontekście pozostałych aspektów, m.in. (i) faktu, że dostawa jest dokonywana wyłącznie na rzecz jednego, znanego odbiorcy, w ściśle określony umową sposób oraz (ii) faktu, że towary podczas magazynowania nie zmieniają swoich właściwości, należy uznać dostawę za nieprzerwaną.


Ponadto, NSA przedstawiając uzasadnienie, powołał się również na decyzję belgijskich organów podatkowych, zgodnie z którą polski dostawca w związku z dokonywanymi dostawami do magazynu na terytorium Belgii nie ma obowiązku dokonywania rejestracji dla celów VAT w Belgii. Jak słusznie wskazał NSA, polskie organy podatkowe nie mogą pomijać w swojej ocenie decyzji wydanych przez obce organy podatkowe, zwłaszcza jeżeli wiążą się one ze sposobem raportowania transakcji w dwóch krajach członkowskich. W przedmiotowej sprawie pominięcie tej decyzji może prowadzić do postawienia podatnika w absurdalnej sytuacji, w której polskie organy podatkowe będą oczekiwały jego rejestracji w Belgii, podczas gdy belgijskie organy podatkowe mogą jej odmówić.


Wreszcie, NSA dopatrzył się podobieństwa między opisanym systemem dostaw, a umowami typu call off stock. Sąd argumentował, że choć stan faktyczny nie odpowiada w zupełności kryteriom magazynu call of stock, to jednak odpowiada jego idei. Konsekwentnie, przedmiotowa dostawa powinna korzystać z uproszczenia przewidzianego dla tego typu magazynów, gdyż uproszczenie zostało wprowadzone do przepisów prawa podatkowego, w celu wspierania rozwoju życia gospodarczego.


Wyrok NSA jest bardzo ważnym orzeczeniem dla przedsiębiorców dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych. Wyrok zasługuje na tym większą aprobatę, że NSA argumentuje swoje stanowisko w świetle trzech istotnych aspektów: (i) ekonomicznego charakteru dostawy, (ii) stanowiska obcych organów podatkowych, (iii) podobieństwa do schematu magazynu call of stock.


Jednocześnie warto zaznaczyć, że podejście zaprezentowane przez NSA w omawianym wyroku nie jest regułą. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 10 lutego 2017 r. (I FSK 628/15) wydał orzeczenie, stojące w opozycji do komentowanego. Zgodnie z nim, podatnik nie miał prawa do stawki 0% przy eksporcie towarów w przypadku przerwy w transporcie na terytorium innego państwa członkowskiego.


Anna Zapotoczny-Woźniak, konsultant w dziale Prawnopodatkowym PwC


© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA