Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji już wkrótce dostępne w całej Polsce

Zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji już wkrótce dostępne w całej Polsce

Rafał Pulsakowski, Jacek Zimoch, 2018-09-10
Dokładnie rok po ogłoszeniu założeń nowego instrumentu wsparcia, ma on szansę zacząć wkrótce funkcjonować w praktyce. W dniu 5 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jest ono aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która obowiązuje od 29 czerwca 2018 r.

W dniu 5 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jest ono aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która obowiązuje od 29 czerwca 2018 r. Jednak do tej pory składanie wniosków o udzielenie tego typu wsparcia nie było możliwe z uwagi na brak pozostałych przepisów regulujących nowy instrument podatkowy.

Z drugiej strony, od ponad dwóch miesięcy co do zasady zablokowana była już możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia zgodnie z przepisami SSE. W efekcie powstała luka czasowa, w której wielu przedsiębiorców nie miało szans na udzielenia pomocy publicznej na inwestycję.

Uchwalenie Rozporządzenia spowoduje, iż zapewne niedługo inwestorzy będą mogli ubiegać się o zwolnienia podatkowe już na mocy nowych przepisów.

Zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowych inwestycji są podstawowym mechanizmem wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie istotnym dla dużych firm, dla których możliwości uzyskania dotacji na inwestycje są znacząco ograniczone.
Nowy instrument otwiera się także na mikro, małe i średnie firmy, które korzystać będą z pewnych preferencji w procesie udzielania zwolnień podatkowych.

Zmiana przepisów jest szansą rozwoju w szczególności dla małych i średnich firm oraz dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu i B+R, a także średnich miast, gdyż to dla nich przewidziano największe preferencje.

Jacek Zimoch Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC


Dotychczasowe przepisy strefowe, w tym ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, wciąż będą stosowane do już wydanych na ich podstawie zezwoleń strefowych. Natomiast nowe regulacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw planujących realizację nowej inwestycji i pozyskanie zwolnienia w podatku dochodowym z tego tytułu. Mogą to być zupełnie nowi inwestorzy, którzy nie prowadzili dotąd działalności w SSE, ale także podmioty korzystające już wcześniej z pomocy publicznej w ramach SSE, ale planujący kolejne projekty inwestycyjne, czy to na obszarze Strefy czy poza nim.

Nowa ustawa wprowadza możliwość pozyskania zwolnienia podatkowego na terenie całej Polski, a nie tylko na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej jak to funkcjonowało dotychczas od ponad 20 lat. Ma to szczególne znaczenie dla inwestorów, gdyż ułatwia i skraca to procedurę przyznania pomocy oraz likwiduje ograniczenia terytorialne w lokalizacji ich inwestycji.

Lokalizacja inwestycji wpływać będzie na okres przysługujący inwestorowi na wykorzystanie zwolnienia podatkowego. Będzie to okres:

W ostatecznej wersji przepisów nie zdecydowano się wprowadzić projektowanego wcześniej zapisu, iż wsparcie na 15 lat otrzymają także inwestycje  na terenach dotychczasowych SSE, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie. Określenie konkretnego, sztywnego terminu na wykorzystanie zwolnienia to korzystna zmiana w porównaniu do obecnego systemu SSE, w którym przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia wyłącznie do końca 2026 r.

Wysokość zwolnienia podatkowego, jakie przyznane zostanie przedsiębiorcy, zależeć będzie od wartości inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości samej firmy. Im mniejsza firma i im dalej na wschód realizowana jest inwestycja (tj. w województwach Polski Wschodniej), tym większa będzie intensywność pomocy. Powyżej określone podstawowe intensywności pomocy odnoszą się do dużych firm, natomiast dla mikro/ małych oraz średnich firm intensywności te są odpowiednio 20% i 10% wyższe.

Zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji nie będą jednak dostępne dla każdego inwestora, który planuje taki projekt i chciałby pozyskać pomoc publiczną na ten cel. Oceniając, czy dana inwestycja może być objęta wsparciem, weryfikowane będzie spełnienie kryterium ilościowe tj. minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych, a także szereg kryteriów jakościowych. W konsekwencji, przejście licznych kryteriów może okazać się trudne lub nawet nieosiągalne dla niektórych projektów.

Wymagana minimalna wartość inwestycji będzie zależeć przede wszystkim od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju działalności, której dotyczy projekt. Zasada jest taka, że im wyższe bezrobocie na danym obszarze, tym niższe będą wymagania w zakresie minimalnej wartości inwestycji. Wynosić one będą od 10 do 100 mln PLN. Przykładowo, najniższa wartość 10 mln będzie właściwa dla dużych firm realizujących inwestycję w powiecie o stopie bezrobocia wyższej od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub też na terenie 122 preferowanych miast lub gmin graniczących z takim miastem.

Dla średnich, małych i mikro wprowadzono znacznie niższe kryteria ilościowe (obniżenie minimalnej wymaganej wartości inwestycji odpowiednio o 80%, 95% i 98% w stosunku do kryterium dla dużych firm). Złagodzone aż o 95% kryterium ilościowe obowiązywać będzie także inwestycje w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczo-rozwojowych, nawet jeśli będą realizowane przez duże firmy, niezależnie od ich lokalizacji.

Oprócz kryterium ilościowego, inwestycja będzie musiała przejść także przez sito kryteriów jakościowych, za których spełnienie przyznawane będą punkty. Będą to następujące kryteria:

Dodatkowym kryterium dla projektów przemysłowych będzie:

Natomiast dla projektów w sektorze usług przewidziano jeszcze dwa dodatkowe kryteria:

Minimum punktowe w kryteriach jakościowych wynosi od 4 do 6 pkt z maksymalnie 10 możliwych. Minimalny limit punktowy uzależniony jest od lokalizacji inwestycji - preferencje przewidziane są dla inwestycji realizowanych w mniej rozwiniętych województwach.

Analizując kryteria oceny projektów, można stwierdzić, iż pozyskanie zwolnienia z CIT może okazać się trudniejsze niż w ramach dotychczas obowiązującego systemu specjalnych stref ekonomicznych. Potencjalnym problemem może być wymagana minimalna wartość inwestycji. Podczas gdy dla sektora MSP przewidziane są dość duże ograniczenia tych wartości sięgające nawet do 98% w stosunku do wartości wymaganych od dużych firm, to dla dużych firm mogą one wynieść aż 100 mln PLN. Nawet dla dużego inwestora taka kwota może być trudna do osiągnięcia.

Rafał Pulsakowski Dyrektor w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC

Aby pozyskać zwolnienie podatkowe w ramach nowego instrumentu wsparcia, należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Jest to decyzja administracyjna, która będzie wydawana przez zarządzających poszczególnymi specjalnymi strefami ekonomicznymi. Szacowany czas na jej wydanie to 1-2 miesiące. Do momentu jej uzyskania, inwestor nie może rozpocząć inwestycji.

Kontakt:


Rafał Pulsakowski,
Dyrektor
Innowacje, B+R, Dotacje
i ulgi
Email
tel: +48 502 18 4206

 
Jacek Zimoch
Starszy menedżer
Innowacje, B+R, Dotacje
i ulgi
Email
tel: +48 502 18 4165
© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA