Strony serwisu taxonline.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Taxonline
English Deutsch Nasze usługi Cennik Kontakt z nami Pliki cookies
Szukaj
Strona główna Komentarze Oddanie samochodu w odpłatny najem pracownikom na ich użytek prywatny wyklucza uznanie takiego samochodu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Oddanie samochodu w odpłatny najem pracownikom na ich użytek prywatny wyklucza uznanie takiego samochodu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Piotr Jurecki, 2017-05-18
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, w którym Piotr Jurecki, konsultant w Dziele Prawnopodatkowym PwC analizuje wyrok w przedmiocie skutków podatkowych odpłatnego najmu pracownikom samochodów służbowych.

Wykorzystywanie samochodów do celów prywatnych przez pracownika, również gdy jest odpłatne, oznacza, że nie są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Wniosek ten wynika z art. 8 ust. 2 u.p.t.u., a także z wąskiego charakteru działalności spółki w zakresie najmu. Wąski charakter działalności przejawia się tym, że spółka nie ma zarejestrowanej działalności polegającej na wynajmie samochodów a także nie wynajmuje samochodów nikomu poza własnymi pracownikami.

Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., I FSK 1721/15.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych. W ramach tej działalności leasinguje samochodu osobowe, które są wykorzystywane do realizacji celów w zakresie podstawowej działalności spółki. Sposób wykorzystania tych samochodów przez spółkę będzie określony w zasadach używania samochodów do celów służbowych, potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka zamierza odpłatnie udostępniać pracownikom pojazdy do ich celów prywatnych. Odpłatne udostępnianie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką, a konkretnym pracownikiem, przedstawiającą warunki, zasady, opłaty dotyczące tego korzystania z pojazdu będącego częścią samochodowej floty spółki.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych przez spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej, które będą dodatkowo odpłatnie udostępniane na rzecz własnych pracowników, należy uznać, że będą one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a u.p.t.u.

W ocenie spółki odpłatne udostępnienie samochodów osobowych pracownikom na ich cele prywatne będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u., a więc czynność podlegającą opodatkowaniu. Wobec powyższego odpłatne udostępnianie samochodów będzie realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ocenie Dyrektora IS w Łodzi, ustanowione przez spółkę zasady korzystania nie pozwalają przyjąć braku możliwości użycia samochodów do celów prywatnych w czasie wykorzystywania ich do wykonywania obowiązków służbowych.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który w wydanym wyroku nie zgodził się ze stanowiskiem organu i uchylił zaskarżoną interpretację, wskazując, że dopóki mamy do czynienia z tzw. czynnikiem ludzkim – istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej w ocenie sądu, nie da się całkowicie wyeliminować.

Na powyższy wyrok WSA w Łodzi organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do NSA, który przychylił się do stanowiska organu a w konsekwencji uchylił zaskarżony wyrok sądu I instancji.

W ocenie NSA przepis art. 8 ust. 2 u.p.t.u. stanowi wyraźnie, że również oddanie samochodu, będącego składnikiem przedsiębiorstwa podatnika, pracownikowi do celów prywatnych, ale także odpłatnych, wyklucza uznanie, że ten pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Dodatkowo, deklarowana przez spółkę działalność w tym zakresie ma dość wąski charakter; spółka nie ma zarejestrowanej działalności polegającej generalnie na wynajmie samochodów, jak również nie wynajmuje samochodów nikomu innemu poza pracownikami. 

KOMENTARZ 

Wyrok NSA w praktyce odmawia prawa do stosowania pełnego odliczenia od wydatków na samochody służbowe, które stosowano na podstawie zawartych pomiędzy pracodawcą a pracownikami umów najmu pojazdu. Dotychczasowa praktyka orzecznicza pozwalała przyjąć, że gdy tego rodzaju umowa została zawarta, pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.

Do komentowanego wyroku nie sporządzono jeszcze pisemnego uzasadnienia, w związku z czym trudno jest dokonać jego jednoznacznej oceny. Motywy ustne oparte są o dość nietypowe argumenty.

Głównym argumentem NSA było to, że samochody służbowe są wykorzystywane na cele prywatne a fakt, że użytek ten jest odpłatny, nie ma większego znaczenia. Innymi słowy, odpłatne udostępnianie pojazdów na cele prywatne, nie stanowi działalności gospodarczej. Wniosek taki, zdaniem sądu, wypływa wprost z treści art. 8 ust. 2 u.p.t.u., który stanowi, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza (tj. celów osobistych), również uznaje się za odpłatne świadczenie usług (niezależnie od tego czy faktycznie jest odpłatne czy nie odpłatne).

W konsekwencji wyrok prowadzi do sytuacji, w której podatnik wynajmujący odpłatnie pracownikom pojazdy służbowe, obowiązany jest odprowadzić podatek należny z tytułu opłat otrzymanych od pracowników i w tym zakresie uznaje się, że prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie nie przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia kwot wynikających z podatku naliczonego, ponieważ uznaje się, że podatnik nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Ta niekonsekwencja w rozumowaniu prowadzi w istocie do podwójnego opodatkowania:

· pierwszy - w momencie niemożności odliczenia VAT naliczonego, który staje się dla podatnika kosztem;

· drugi- w momencie konieczności naliczenia podatku należnego od wpłat dokonanych przez pracowników z tytułu wynajmu pojazdu.

Dochodzi do sytuacji, w której niezależnie od tego czy podatnik udostępnia samochody odpłatnie czy nie odpłatnie prawo do odliczenia będzie mu przysługiwało wyłącznie w 50%.

Dodatkowo sąd przywołał argument, że wynajem pojazdów prowadzony przez spółkę ma „wąski charakter” tj. spółka nie ma zarejestrowanej działalności polegającej na wynajmie, a także wynajem prowadzi wyłącznie na rzecz własnych pracowników.

Jednak i ten argument trudno uznać za słuszny. Wszak nie ma żadnego znaczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, jakiego rodzaju działalność przedsiębiorca wpisał do zakresu wykonywanych czynności. Jednocześnie ustawa nie wprowadza żadnego rozróżnienia na odpłatne usługi świadczone na rzecz pracowników i nie-pracowników. Jeśli spółka udostępnia auto odpłatnie (wynajmuje), wówczas robi to w ramach działalności gospodarczej, niezależnie od statusu odbiorcy usługi.

© 2018 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w art.2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tym bardziej dla skutków podejmowanych na tej jedynie podstawie decyzji ekonomicznych nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z działem prawno-podatkowym PwC. Wydawcą serwisu taxonline.pl jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa. ISSN: 2084-381X
e-point SA